Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Eich Cyngor, beth maen ei wneud yn lleol / Your Council, what it's doing locally website link

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Symudol/mobile 07876266339 e-bost, Click to email
website link / website link

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR CYMUNED YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AR NOS FERCHER 10fed O FIS EBRILL, 2024 am 7.30yh
THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING WILL BE HELD AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN ON WEDNESDAY 10th OF APRIL, 2024 AT 7-30pm

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO THE MEETING.

CYNGHORWYR / COUNCILORS

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
David Morris, (Cyfethol / Co-opted)

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Mr Meurig Davies, (Cadeirydd / Chairman) Bryn Celyn, Maes Aled, Llansannan 07799013106 (Cyfethol / Co-opted)
Delyth Williams, Fron Deg, Ffordd Gogor, Llansannan 01745870513 (Cyfethol / Co-opted)
Mrs Bethan Jones, Cysgod y Coed, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NR 01745870468 (Cyfethol / Co-opted)
Miss Tammi Owen, Bron y Waun, Llanfairtalhaiarn, Abergele LL22 8YS. (Cyfethol / Co-opted)
Mr Eifion M Jones, Y Gorlan 8 Maes Aled Llansannan LL16 5HT 07584413400 (Cyfethol / Co-opted)
CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mr Trystan Lewis Y Rhwthordy, Llanfairtalhaiarn, Abergele LL22 8ST e-bost / e-mail Click to email

CYFARFODYDD 2024 MEETINGS

Ionawr 10ed / January 10th

Chwefror 14eg / February 14th

Mawrth 13eg / March 13th

Ebrill 10fed / April 10th

Mai 8fed (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 8th (Annual General Meeting)

Mehefin 12ed / June 12th

Gorffennaf 10fed / July 10th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 11eg / September 11th

Hydref 9fed / October 9th

Tachwedd 13eg / November 13th

Rhagfyr 11eg / December 11th
Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Cofrestr o ddatganiadau o ddiddorddebau Aelodau / Register of declarations of Members interests
website link pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN.
Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023
1. Dyddiad cyhoeddi __20fed Mehefin 2023
2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a
derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i: Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Rhwng yr oriau o 10 y bore a 5 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn dechrau ar 3 Gorffennaf 2023 Ac yn dod i ben ar 28 Gorffennaf 2023
3. O 11 Medi 2023, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr
Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
• yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
• yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r
cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o
wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd
ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio
Cymru, 1 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ neu drwy e-bost yn
Click to email
4. Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004,
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd
Cyffredinol Cymru.

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights
LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Financial year ending 31 March 2023
1. Date of announcement 20th JUNE 2023
2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2023, these documents will be available on reasonable notice on application to: Emrys Williams (Clerk) Groesffordd,Henllan, Denbigh LL16 5DA
between the hours of 10am and 5.00pm on Monday to Friday
commencing on 3 July 2023
and ending on 28 July 2023
3. From 11 September 2023, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
• the right to question the Auditor General about the accounts.
• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.
The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4BZ or by email at Click to email
4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

Hysbysiad o Gyfethol
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Cyngor Cymuned LLANNSANNAN.(Ward Llansannan)
Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 2 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a fod yr Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd un o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor cymwys ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*
• wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
• yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
• wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
• rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.
*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymfgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rÔl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â Clerc y Cyngor
Cymuned: Emrys Williams Groesffordd Henllan Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744 neu 07876266339. Ebost > Click to email
erbyn 17eg HYDREF 2022.

Llofnodwyd, Emrys Williams. Dyddiwyd 28ain Medi 2022

Notice of Co-option
Section 116 Local Government (Wales) Measure 2011
LLANNSANNAN Community Community Council.(LLANSANNAN WARD)

Notice is hereby given that ……2… vacancies has occurred in the office of Councillor for the above mentioned Community/Ward, and the Community Council intends to cop-opt.
Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British citizen, an eligible Commonwealth citizen, a citizen of any member state of the European Union or a qualifying foreign and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:*
• registered as a local government elector for the area named above; or
• during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
• your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
• you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.
*Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. It is the responsibility of the candidate to ensure that they are qualified to stand.

If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Clerk of the Council Community on/at
Emrys Williams , Groesffordd, Henllan, Denbigh, LL16 5DA tel 01745870744 mob 07876266339 email > Click to email <
by 17th OCTOBER 2022

Signed _Emrys Williams Dated 28/ 09/ 20222

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau (yn cynnwys cyfrifon a datganiadau a hysbysebion cyhoeuddus) / Documents (including accounts, statements and public notices) website link
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 2765 views since start of 2024

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43615 views since start of 2024