Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2021

/image/upload/eifion/Efan.jpg

Unawd Derbyn ac Iau

EISTEDDFOD BRO ALED

Dydd Sadwrn, Mehefin 26ain 2021

Cynhelir yr Eisteddfod yn Rhithiol

BEIRNIAID

Llên a Barddoniaeth: Mrs Haf Evans

Arlunio: Mrs Ann Lloyd Cooper

Testunau Eisteddfod Bro Aled 2021

Llenyddiaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed

1. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad Gwobr: 1af £3 .00 2il £2.00 3ydd £1.00
2. Blwyddyn 1 a 2: “Fferins” Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
3. Blwyddyn 3 a 4: “Amser chwarae” Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Blwyddyn 5 a 6: “Pan fydda i yn fawr” Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
5. Blwyddyn 7-11: “Llythyr at Boris Johnson” Gwobr 1af: £12 .00 2il £8.00; 3ydd £6.00

6. CYSTADLEUAETH ARBENNIG 16 - 25 oed:

2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.00. D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
7. Stori Fer: “Yn cyfleu unrhyw ddihareb” Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
8. Ysgrif: “Dal gafael” Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
9. Sgript / Ymgom: ”Myfyrdod mewn cyfarfod Zoom” Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

Dysgwyr / Welsh Learners
10. Dysgwyr – o dan 16: Neges ffÔn yn gofyn ffafr Gwobr: £10.00 i’w rannu
Learners - under 16: A phone message seeking a favour Prize: £10.00 to share
11. Dysgwyr –Dechreuwyr Rhestr siopa bwydydd Gwobr: £10 i’w rannu
Learners - Beginners: A shopping list for food Prize: £10.00 to share
12. Dysgwyr – Canolig: 10 cwestiwn cwis am Gymru (hyd at 150 o eiriau). Gwobr: £15.00 i’w rannu
Learners - Intermediate: 10 quiz questions about Wales. (up to 150 words) Prize: £15.00 to share

13. CYSTADLEUAETH ARBENNIG DYSGWYR

SPECIAL COMPETITION FOR LEARNERS

Ysgrifennu “Yn fy mreuddwyd” (hyd at 300 o eiriau.)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
Write on “In my dream” (up to 300 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth

Barddoniaeth o dan 16 oed
14. Ysgol Gynradd: “Ar fy mhenblwydd” Gwobr: 1af £7.00 2i l £5.00 3ydd £3.00
15. Blwyddyn 7 i 11: “Cyfrinach” Gwobr: 1af £12.00 2i l £8.00 3ydd £6.00

Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.


Barddoniaeth Agored

16. Englyn:”Gadael” Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00
17. Englyn Ysgafn: “Adduned” Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau.

18. Cân Ddigri: “Y prawf gyrru” Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
19. Telyneg: “Llaw” Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
20. Limrig: yn cynnwys y llinell – “Pan oeddwn i’n iau ac yn heini” Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00
21.Gorffen pennill telyn: yn cychwyn “Am fod yr haul yn cochi’r mafon” Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00

Arlunio

22. Dosbarth Derbyn ac Iau: Llinell, patrwm a siâp Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
23 .Blwyddyn 1 a 2: “Ein tŷ ni” Gwobr 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
24. Blwyddyn 3 a 4: Dylunio bag ysgol newydd Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
25. Blwyddyn 5 a 6: Dylunio Logo i Eisteddfod Bro Aled Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd£3.00
26. Blwyddyn 7 – 9: Portread unrhyw gyfrwng (e.e. paent, beiro, pastel, digidol)
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
27. Blwyddyn 10-11: Hunan ddewisiad Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
28. CYSTADLEUAETH ARBENNIG 16 – 25 oed: Unrhyw waith Celf, Dylunio a Thechnoleg, y gwaith
terfynol a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato. Gwobr: Hyd at £150.00
29. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00

Amodau a Rheolau

1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrau. Cyhoeddir yr enwau buddugol / canlyniadau ar ddiwrnod yr Eisteddfod ar y gwefannau canlynol website link a gwefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw golled. Cadarnheir pob e-bost a dderbynnir.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith o dan ffug enw drwy e bostio fideo/lluniau o’u gwaith i’r beirniad Mrs Ann Cooper
Click to email erbyn Dydd Sadwrn yr 29ain o Fai 2021.
Rhaid hefyd anfon E-BOST gyda Rhif y gystadleuaeth, Eich Ffug Enw, Eich Enw, Cyfeiriad a Rhif ffÔn i’r e-bost canlynol - Click to email
4. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i anfon eu cyfansoddiadau o dan ffug enw drwy e-bost i’r beirniad Mrs Haf Evans
Click to email erbyn Dydd Sadwrn, yr 29ain o Fai, 2021
Rhaid hefyd anfon E-BOST gyda Rhif y gystadleuaeth, Eich Ffug Enw, Eich Enw, Cyfeiriad a Rhif ffÔn i’r e-bost canlynol - Click to email
5. Unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r ysgrifenyddes Mrs Sioned Hedd Jones 01745 870152 neu Click to email

Os hoffech unrhyw gymorth i yrru eich gwaith yn ddigidol cysylltwch â Mr Eifion Jones, Y Gorlan, 8 Maes Aled, Llansannan, Dinbych, Conwy.LL16 5HT 01745870656

/image/upload/eifion/Nel_Nansi_ac_Alena.jpg

Unawd Blwyddyn 3 a 4-Nansi, Nel ac Elena

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN 2020

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2020
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

TOP MARK Electrics Ltd
Trydanwr lleol i Lansannan gyda 25 mlynedd o brofiad. Ystyrir unrhyw waith trydanol, i'r ty, fferm, neu diwidianol. Profion PAT
07947249945. Click to email
website link
website link

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Gwasanaeth personol a gofalgar dydd a nos.
Cynllun angladd y gellir talu amdanynt o flaen llaw ar gael trwy gwmni Golden Charter
Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Rhodfa Cinmel Abergele
01745827777
Click to email
website link

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canol y Llan
Llansannan
Dinbych LL16 5HG
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 25 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar" *
*Arbenigwyr egni* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;*
Gosodwyr profiadol o sustemau storio trydan mewn batriau
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

/image/upload/eifion/Parti_Y_B_A.jpg

Parti canu Ysgol Bro Aled,

/image/upload/eifion/Mali_Elwy.jpg

Mali Elwy-Y Prif Lenor

/image/upload/eifion/Cor_llangernyw_1JPG.JPG

Y Cor buddugol-Cor Alaw o Langernyw

Eisteddfod Bro Aled 2021 Statistics: 0 click throughs, 10958 views since start of 2021

Plant Dosbarth meithrin.JPGEisteddfod Bro Aled 2021

Plant Dosbarth Derbyn ac iau yn aros i gystadlu

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 45 click throughs, 165637 views since start of 2021