Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2019

/image/upload/eifion/Dyfan.JPG

Ennillydd Llefaru Dosbarth Derbyn ac Iau: Dyfan Evans

Eisteddfod Bro Aled 2019

Dydd Sadwrn, Mehefin 22ain 2019

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Eilir Owen Griffiths

Llefaru: Rhian Parry

Llên a Barddoniaeth: Rhys Iorwerth

Arlunio: Ann Cooper

CYFEILYDDION

P’nawn: Ann Edwards

Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £5
Tocyn Dydd £7.00

Arweinyddion

Miss Einir Jones
Miss Gwenno Davies
Mrs Ann Davies

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst Llansannan. 01745870692
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan 01745 870382
Ysgrifennydd: Mr Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan Dinbych. LL16 5HT. 01745 870656; Click to email
Is-ysgrifenydd: Mrs Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan 01745 870375
Prif Stiward: Mr Trefor A Roberts, Prysor, Llansannan 01745870683

Blodau i’r Llwyfan MENTER BRO ALED

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen, Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa’r Degwm, Cyngor Conwy, Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

/image/upload/eifion/Andrea_Parry.JPG

Andrea Parry, Beirniad Llefaru

Cystadleuthau

Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 , 2il £2.00, 3ydd £1.00
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00 3ydd £6.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan ddewisiad. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones

 Os y dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af: £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr: 1af £25.00, 2il £15.00 3ydd £10.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, er cof am deulu’r Fedw Llansannan) I’W CHYNNAL ODDEUTU 8.00 yh
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu
17. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £40.00 i’w rannu.
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans, rhoddedig gan Mrs Rhiannon Owen Evans, i’w gadw am 12 mis.
Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr : 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Gwobr : 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £45.00 2il £30.00
Cerdd Dant
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30 i’w rannu
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 2il £30.00
Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd£8.00
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
37. AGORED: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Llefaru neu gyflwyno darn digri
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mham) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

/image/upload/eifion/Parti_canu_YBA.JPG

Parti canu Ysgol Bro Aled,

Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3 .00 2il £2.00 3ydd £1.00
42. Blwyddyn 1 a 2: “Fy Hoff Fwyd”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
43. Blwyddyn 3 a 4: “Y Trip”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
44. Blwyddyn 5 a 6: “Y Mynydd”
Gwobr 1af: £7 .00. 2il £5.00; 3ydd £3.00
45. Blwyddyn 7-11 Ymson: “Wrth aros am y bws”
46. CYSTADLEUAETH “ARBENNIG
16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
47. Stori Fer: “Arferiad”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
48. Ysgrif: “Chwilota”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
49. Sgript / Ymgom –”At y deintydd”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

Dysgwyr / Welsh Learners Rhaid anfon y gwaith at y beirniad erbyn y 27ain o / Fai Work must be sent to the adjudicator, by 27th May
50 Dysgwyr – o dan 16: Neges ffÔn yn gofyn ffafr
Gwobr: £10.00 i’w rannu
50. Learners- under 16: A phone message seeking a favour
Prize: £10.00 to share
51. Dysgwyr-dechreuwyr Dyddiadur o wythnos o wyliau
51. Learners–Beginners: Diary for a week’s holiday
Prize: £10.00 to share
52. Dysgwyr – Canolig: Llythyr at yr Aelod Cynulliad lleol (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 I ’w rannu
52. Learners – Intermediate - A letter to the local Assembly Member (up to 150 words)
Prize: £15.00 to share
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
53. Solo or party reading or recitation. Own-choice
Prize: £20.00 to share
54. Ysgrifennu “Mynd am dro”(hyd at 300 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
54 Write on ‘”On a trip “(up to 300 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth o dan 16 oed
55. Ysgol Gynradd: “Dwi’n hoffi…….”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
56. Blwyddyn 7 i 11: “Ffrind”
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.

Barddoniaeth Agored
57. Englyn: “Cam”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant, er cof am ei thad)
58. Englyn Ysgafn: “Wmff”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau.
59. Cân Ddigri: “Slimio”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
60. Telyneg: “Blas”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
61 Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Mi geais mewn fflach weledigaeth”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00
62. Llinnell Goll— Ar y ffordd o’r dafarn unweth
Yn y twllwch, gwelais rywbeth
………………………………………….
…………………………………………..
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00

/image/upload/eifion/Parti_llearu_MYW.JPG

Parti Llefaru Merched y Wawr Cangen Llansannan

Arlunio
63. Dosbarth Derbyn ac Iau:Y Gofod”-unrhyw gyfrwng
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
64. Blwyddyn 1 a 2: “Deinasor”-Dychmygol a chreadigol, unrhyw gyfrwng
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
65. Blwyddyn 3 a 4: Creu patrwm Newydd gyda ysbrydoliaeth o’r 60au i‘w roi ar ddilledyn neu unrhyw ddodrefnyn meddal
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
66. Blwyddyn 5 a 6: Enwogion y byd portread o rhywyn enwog
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd£3.00
67. Blwyddyn 7 – 9 Peintiad unrhyw-destun
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
70. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
Amodau a Rheolau
1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 21ain 2019 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniad, Rhys Iorewerth, Isgraig, LÔn Ddewi, Caernarfon, Gwynedd LL55 1BH. erbyn Dydd Sadwrn, y 21ain o Fai, 2019
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 22ain 2019.

/image/upload/eifion/Tomos_a_Mali.JPG

Tomos Bohann a Mali Elwy Cystadleuaeth Llearu 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2019
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast 'Stafell sengl £40.00 y person / 'Stafell dwbl £70.00
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 25 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar" *
*Arbenigwyr egni* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;*
Gosodwyr profiadol o sustemau storio trydan mewn batriau
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2019 Statistics: 0 click throughs, 5656 views since start of 2019

Plant yn aros. 1 JPG.JPGEisteddfod Bro Aled 2019

Cystadleuwyr ifanc yn disgwyl eu tro

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 32 click throughs, 104160 views since start of 2019