Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN.
Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023
1. Dyddiad cyhoeddi __20fed Mehefin 2023____________________________________
2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y
dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud
copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a
derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd
rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn
ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i: Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Rhwng yr oriau o ___10 y bore_______ a _5 y prynhawn_________ o ddydd Llun i ddydd Gwener
Yn dechrau ar 3 Gorffennaf 2023
Ac yn dod i ben ar 28 Gorffennaf 2023
3. O 11 Medi 2022, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr
Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
• yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
• yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r
cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o
wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd
ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio
Cymru, 1 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ neu drwy e-bost yn
Click to email
4. Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004,
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd
Cyffredinol Cymru.

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights
LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Financial year ending 31 March 2023
1. Date of announcement __20th JUNE 2023____________________________________

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2023, these documents will be available on reasonable notice on application to:
_Emrys Williams (Clerk) Groesffordd,Henllan, Denbigh LL16 5DA ______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

between the hours of _________10am_ and ____5.00pm______ on Monday to Friday
commencing on 3 July 2023
and ending on 28 July 2023

3. From 11 September 2023, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
• the right to question the Auditor General about the accounts.
• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.
The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4BZ or by email at Click to email
4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2174 views since start of 2024

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54049 views since start of 2024