Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Eglwys St Sannan Church

Ffair Haf / Summer Fayre

Yn yr eglwys / In the church

Dydd Sadwrn y 9fed o Orffennaf 2022 am 2.00yp

Saturday 9th July 2022 at 2.00pm.

Lluniaeth-Refreshments
Stondinau-Stalls
Cacennau-cakes
Raffl-rafle Tombola Bric a Brac
Te Mefus a Hufen / Strawberry Teas


Cais am Gymorth Ariannol 2021 / 2022 Application for Financial Assistance 2021 / 2022
website link

CRONFA GYMUNEDOL Y LOTERI GENEDLAETHOL -
‘ARIAN I BAWB’ Y LOTERI GENEDLAETHOL CYMRU
“Gall arian y Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned”
Mae nifer o grantiau ar gael gan y Loteri Genedlaethol, a’r un mwyaf cyfarwydd yw Cronfa Gymunedol ‘Arian i Bawb’. Mae mudiad Merched y Wawr yn genedlaethol yn awyddus i ganghennau lleol fanteisio ar y grantiau hynny, er lles eu cymunedau.
Teimlad aelodau cangen Llansannan o Ferched y Wawr ydy y buasai pentref ac ardal Llansannan yn gallu elwa o dderbyn grant tuag at un prosiect neilltuol. Eisoes, mae ychydig o syniadau wedi cael eu gwyntyllu (heb fod mewn unrhyw drefn) :
1. uwchraddio’r offer cyfrifiadurol sydd yn yr Ystafell Werdd yn y Ganolfan;
2. cael ychwaneg o offer yng nghae chwarae Maes Aled;
3. gwella’r offer sydd yn y cae chwarae ar Ffordd Gogor;
4. creu gardd wyllt ar ddarn o dir na chaiff ei ddefnyddio.
Mae Cronfa’r Loteri yn edrych yn ffafriol ar syniadau fel rhain, y gall y gymuned oll elwa ohonynt.
Bydd angen inni brofi ein bod wedi ymgynghori â’r gymuned, a rhoi cyfle agored i bawb gynnig syniadau sy’n dymuno gwneud. Hoffem glywed felly am eich syniadau a’ch sylwadau chi. Ac ar bob cyfri, tynnwch sylw eraill at yr ymgynghoriad, er mwyn inni allu “rhoi clust i bawb yn ein cymuned”. Gellir mewnlwytho copi o’r ffurflen hefyd o wefan y Cyngor Cymuned: website link.
Os gwelwch yn dda, ewch â’r holiadur hwn mewn amlen i’r Ysgol neu’r Siop bentref erbyn Chwefror 11eg 2022, neu ei e-bostio fel atodiad at Click to email erbyn hynny.

Fy syniad(au) i:
Anfonwch yn ddi-enw os gwelwch yn dda
DIOLCH ICHI AM EICH CYFRANIAD

THE NATIONAL LOTTERY COMMUNITY FUND -
NATIONAL LOTTERY AWARDS FOR ALL WALES
“National Lottery funding can help you make a difference in your community” Community
Numerous grants are available from the National Lottery, the most familiar being the ‘Awards for All’ Community Fund. The ‘Merched y Wawr’ organisation is eager to see their local branches taking advantage of some of these grants, for the benefit of their local communities.
The Llansannan Merched y Wawr branch members feel that Llansannan village and the surrounding area could benefit by receiving a grant towards a specific project. Some ideas have already been suggested (not in any order):
1. upgrading the computers in the Green Room in Canolfan Bro Aled;
2. more play equipment in the playing field in Maes Aled;
3. improving the equipment in the playing field on Ffordd Gogor;
4. creating a wild-flower meadow on a piece of unused land.
The Lottery Fund looks favourably on ideas such as these, that benefit the community as a whole.
We must prove that we have consulted the community and have openly given all who wish to do so a chance to suggest ideas. We would therefore like to have your ideas and comments. And please feel free to draw this consultation to the attention of others so that “everyone in the community has a voice”. A copy of the form can also be downloaded from the Community Council website: website link.
Please take this questionnaire in an envelope to the village School or Shop by Friday, February 11th 2022, or e-mail it as an attachment to Click to email by that date.

My idea(s):
Please send without giving your name
THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION

/image/upload/eifion/Atal_llifogydd_Cymraeg_2.jpg

.

/image/upload/eifion/_AtalLlifogydd_Saesneg_2.jpg

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 11970 views since start of 2022

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 65 click throughs, 215821 views since start of 2022