Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sefydliad y Merched / W I

Gwefan / website website link

Sefydlwyd Sefydliad y Merched (SyM) yn 1915 er rhoi arweiniaeth mewn tyfu a chadw bwyd ar gyfer ymdrech y rhyfel.

Y pedwar delfryd yw Gwirionedd, Goddefgarwch, Cyfiawnder a Chyfeillach a dyma ar beth y seiliedwyd y mudiad.

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn Llanfair PG ar Fedi’r 11eg ac fe dyfodd yn gyflyn i 800 o sefydliadau erbyn diwedd 1918.

Mae cryn ddiwigiad wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf gyda llawer o grwpiau iau a bywiog yn cychwyn , ddim yn unig mewn ardaloedd gwledig ond mewn trefi, gweithleoedd a hyd yn oed mewn prifysgolion. Ar adeg dathlu Canmlwyddiant yn 2015 ‘roedd dros 215.00 o aelodau mewn mwy na 6,300 SyM.

Yn Llansannan, cynhelir cyfarfodydd misol yng Nghanolfan Addysg Bro Aled ar y nos Fercher gyntaf bob mis am 7.00yh lle ceir cyflwyniad gan siaradwr gwadd, i’w ddilyn gyda lluniaeth a sgwrs.
Hefyd mae gennym grwp gwau / crefft sy’n cyfarfod ar fore Gwener yn nhai gwahanol aelodau.

Yn ychwanegol mae llawer o ddigwyddiadau’n cael ei trefnu gan y Sir fel grwpiau crefft, cinio a cherdded.

Yn genedlaethol, mae Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a gynhelir fel arfer mewn dinasoedd mawr fel Llundain, Caerdydd neu Manceinion a bydd pob SyM yn anfon cynrychiolwr. Bydd trafodaeth ar gynigion gyda phleidlais ac mae ymdrechion lle mae pwsau ar y Llywodraeth i wneud newidiadau. Mae ymdrechion diweddar yn cynnwys pris teg am laeth, llyfrgelloedd cyhoeuddus, trais yn erbyn merched, mwy o fuddwragedd a gwenyn

Mae gan Gymru Ffederasiwn Genedlaethol sy’n cynnal Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ac yn creu Agenda ei hyn.

Mae gan SyM hefyd Goleg, sef Denman yn Swydd Rhydychen lle trfnir amrywiaeth mawr o gyrsiau trwy’r flwyddyn.

Rosemary Smyth (Llywydd) Tŷ Bont Garreg, Llansannan LL16 5ND

The Women's Institute (WI) was formed in 1915 to give a lead in the growing and preserving of food for the war effort.

The four ideals of Truth, Tolerance, Justice and Fellowship are what the movement is based on.

The first meeting took place in Llanfair PG on September 11th and it grew rapidly with 800 institutes formed by the end of 1918.

There has been a revival in recent years with many younger, lively groups being formed not only in rural communities but in towns, workplaces and even universities. At the time of the Centenary in 2015 there were over 215,000 members in over 6,300 WI's.

Llansannan's monthly meetings are held in the Community Centre on the first Wednesday at 7pm where we have a speaker followed by refreshments and chat. We also have a weekly knitting/craft group which meets on a Friday in different members' houses.

In addition there are also many events organised by the county such as craft groups, lunches and walks.

Nationally there is an AGM once a year in large cities such as London, Cardiff or Manchester to which each WI sends a delegate.
A resolution is debated and voted on and then there are campaigns where the government is lobbied to bring about change.
Recent campaigns have been on the milk price, public libraries, violence against women, more midwives and honeybees.

There is a National Federation of Wales which has its own agenda and AGM.
The WI has its own college, Denman in Oxfordshire, which runs an enormous number of very diverse courses throughout the year.

Rosemary Smyth (President) Tŷ Bont Garreg, Llansannan LL16 5ND


Mae'r flwyddyn newydd yn dechrau yr wythnos 'ma ar NOS FERCHER, IONAWR 11eg am 7 o'r gloch yn y Ganolfan

Dewch i ymuno â ni i weld be' dan ni'n neud.

Bob Mis mae gynnon ni siaradwyr diddorol ac hefyd paned a sgwrs i ddilyn.

IONAWR 11 Siocled efo Baravelli's o Gonwy

CHWEFROR 1 Fy Mywyd efo corau gyda Dr Goronwy Wynne

MAWRTH 1 Dathlu Gwyl Dewi ac i ddilyn,
Celf Luned Rhys Parri efo Rhiannon Parri

EBRILL 5 Teithiau ar fynyddoedd o gwmpas y byd efo Mike Byrne

MAI 3 Sioe Ffasiwn efo Fascination o Wrecsam

MEHEFIN 7 Tai doliau efo Sue Evans, a trip yn yr ardal

GORFEENNAF 5 Dyslexsia efo Sue Phillips

MEDI 6 Teithiau yng Nghosta Rica efo Enid Brown

HYDREF 4 Noson o Norwy

TACHWEDD 1 Ffasiynau mewn gweu efo Dr Glenys Owen-Jones o 'Siop Snowdonia' yn Abergele

RHAGFYR 6 Cinio Nadolig


The new year starts this week on
WEDNESDAY, JANUARY 11th at 7 o'clock in the Community Centre

How about coming along and seeing what we do?

Every month we have interesting speakers followed by refreshments and chat.


JANUARY 11 Chocolate with Baravelli's of Conwy

FEBRUARY 1 My Life with Choirs with Dr Goronwy Wynne

MARCH 1 St David's Day Meal followed by Rhiannon Parri talking about her daughter Luned Rhys Parri's art

APRIL 5 Travels on the mountains of the world with Mike Byrne

MAY 3 Fashion Show with 'Fascination' from Wrexham

JUNE 7 Dolls Houses with Sue Evans plus a trip in the area

JULY 5 Dyslexia with Sue Phillips

SEPTEMBER 6 Travels in Costa Rica with Enid Brown

OCTOBER 4 Norwegian Evening

NOVEMBER 1 Fashions in knitting with Dr Glenys Owen-Jones from 'Snowdonia Wool' in Abergele

DECEMBER 6 Christmas meal

Sefydliad y Merched / W I Statistics: 0 click throughs, 388 views since start of 2023

logo SYM.jpgSefydliad y Merched / W I

Yn anffodus mae Sefydliad y Merched Llansannan wedi dod i ben.

Unfortunately, Llansannan W I has finished.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 58 click throughs, 12293 views since start of 2023